A R G I T H A N I
  ARGITHAN HABER
 
  


 Hareketli Komik Kedi Gifleri

 

 


Formu

     

ARGITHANI YÖRESİNDE KULLANILAN

KELİMELER VE ANLAMLARI

ACIKMAK,midesinin acıkması
AVRAT AĞIZLI karısının sözünden çıkmayan
ALIÇ tarlada kırlık alanlarda sarı kışlık yiyecek
BADILCAN ,patlıcan
BATCASINI YİYESİCE
BÖDÜK,havuç
BÖRCE fasulye
BÖRTÜ BÖCEK ufak defek 
BUHARI, baca
BÜLÜÇ çivciv
CAMIZ manda
ÇEKİŞMEK, sölü kavga
ÇELEN,kamıştan yapılan kapı önü korkuluk
ÇÖLMEK testi in küçüğü
ÇINGAR, kavga cıkarma
ÇULLUK,
DADANMAK,bir yerden devamlı aşırmak
DEŞİLMEK,
DEŞMEK,oymak
DESDİ, toprak kap
DİDEK,
DİNELMEK,ayakda durmak
DİNGİL,
DINMAK,uyumak
DON, iç giyim
ENTERİ,
DÖŞŞEK,
DİBEK
DİNEK
EBİŞMEK, sırtına binmek
EĞSİREN,
FİŞKELE,
FIŞKIRMAK,
FITÇA,
GAFALIK,
GAVETE,
GALGIMAK,
GANCIK,
GAHBE,
GAVUT,
GABAK
Garagra ağrı,
GATIK
GEVEN
GİSİ,
GİDİŞMEK,
GILDIRGIÇ,
GÖPÇÜK,
GUKGU,
GULAKLIK,
GÜNÂŞIK,
GÖÇE,
GÖZER
HELKE,
HOŞAF
IĞRANMAK,
İLİBADA,
ILICA,
IHMAK,
İHSİRAN
İLANA,
IRBIK
IRGALAMAZ,
IĞŞALAMAK,
İSPİRTE,
İSİRAN
İŞGİRLENMEK,
FITCA
KAKIŞLAMAK,
KALBIR
KELİK,
KELİKLİ,
KESEK
KIYNAŞTIRMAK,
KUPA
KÖSÜLMEK,
MATCALI,
MEKKE,
METLEMEK,
MERTEK
MISIR,
MINCIKLAMAK,
YİMETİ,
NAPCAN,
OCUTMAK,
OKLA
OKUNTULU,
OCUTMAK,
ÖKÜZ GÖTÜ,
PASAKLI
PİSİ
PATSE
PEŞKİR,
PETLEMEK,
SITKI SIYRILMASI
SABISI,
SENİT,
SEYİRTMEK,
SICAN,
SIPA
SİNİ
SİLKELEMEK,
SÜMKÜRMEK,
SU BÖREĞİ,
SÜMSÜK,
SÜNTER,
ŞAPLAK,
ŞEPİT,
ŞİRNEMEK,
TAHIN,
TARA
TISMAK,
TİMİNNE
TIZIKMAK,
TOSBAĞA,
URBA,
UYDURMAK,
UÇGUR
ÜLÜK,
VELESBİT,
YAPIŞMAK,
YİMETİ
YUNMAK,
BÖRTÜ BÖCÜ,
ÇILI ÇIRPI,
ÇOLUK ÇOCUK,
ÇÖLMEK,
GAP GACAK,
GEDİK GEME,
GIDIM GIDIM,
INCIK BONCUK,
HADİ GARİ,
KARAKRAAĞRI
KEŞİK KEŞİK,
NURSUZ ÖTE BERİ,
PERTLEK GÖZLÜ,
PILI PIRTI,
SITKIM SIYRILDI,
TENEŞİRE GELESİCE,
ÖLÜ KÖRÜ,
YERE BATASICA,
YETER GARİ,
YUGA
yatcazigelesice
 

ARGITHANI NAHİYESİNİN LAV EDİLMESİ
t : 72
MAZBATALAR
8. 9.1337 0:1
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesinc
1. — Konya vilâyetinde Çekil namiyle bir nahiye
teşkiline dair kanun lâyihası ve Dahiliye
Encümeni mazbatası
REİS — Efendim; Matbuat Müdürü gelinceye
kadar Ilgın kazası dâhilinde Argıdhan nahiyesi
yerine Çekil nahiyesinin teşkiline dair bir
lâyihai kanuniye var. Onu müzakere edelim.
Esbabı mucibe
Merkez nahiyeden başka hiçbir karyesi olmıyan
(Argıdhan nahiyesinin lâğviyle Aşağı ve
Yukarı Çekiller, Belekler, Tigrak, Derat, Gelin,
Çınar, Âşıkderbend, Çiftliközü, Arabözü, Menavi,
Teke, Dekiş karyelerinden ibaret olmak üzere)
Çekil namiyle bir nahiye teşkilinin emnü inzibat
noktasından mucibi muhassenat olacağı anlaşılmıştır.
Maahaza lâğvedilecek (Argıdhan) nahiyesinin
200 haneden mürekkebolmasına göre orada
bir karye teşkiliyle müdüriyete ait bir vazaifin
reis tarafından ifası münasip görülmüştür. Binaenaleyh
her iki taraf için aranılan inzibat
ve intizamı idare şu suretle nazarı dikkate almtnıştır.
Lâyihai kanuniye suretidir
MADDE 1. — Konya vilâyetinin Ilgın kazasına
merbut (Argıd'hanı) nahiyesi lâğvedilerek
onun yerine (Çekil) namiyle müceddeden
bir nahiye teşkil edilmiştir.
MADDE 2. — Tarihi tebliğinden muteber
olan işbu kanunun tatbikine Dahiliye Vekâleti
memurdur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Reisi Seriye Vekili
Mustafa Kemal Fehmi
Müdafaai Milliye
Vekili Adliye Vekili
Fevzi Celâleddin Arif
Dahiliye VekilirN. Hariciye Vekâleti V.
Adnan Ahmed Muhtar
Maliye Vekili Maarif Vekili
Ferid Hamdullah Subhi
Nafıa Vekili İktisat Vekâleti V.
Ömer Lûtfi Mahmud Celâl
Sıhhiye Vekili Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi
Adnan Fevzi
Konya vilâyetinin Ilgın kazasına merbut
(Argıdhanı.) nahiyesinin lâğviyle yerine (Çekil)
namiyle müceddeden bir nahiye teşkili hakkındaki
Hükümetin teklifi kanunisi okundu. Teşkilâtı
Esasiye Kanunu mucibince bu gibi nevahi
teşkilâtının şekli tebeddül ettiğinden Nevahi
Kanununun hini tatbikinde alacağı şekil dairesinde
muamele edilmek üzere inzibat noktasından
Heyeti Vekilenin nrezkûr teklifi encümenimizce
kabul edilmiş olmakla Heyeti Umumiyeye
arz ve takdim kılındı.
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri
Karesi Konya
Melmved Vehbi
Kâtip Âza Âza
Gene Kayseri İzmit
—— Atıf ' Sırrı
Âza
Yozgad .
Feyyaz Âli
VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim, (Argıd)
denilen mahal hemen diyebilirim ki, teşkilâttan
pekçok zaman evvel nahiyedir. Karyeleri çok,
memleket mamurdur. Şimdi elli altmış sene nahivdik
ile ülfet etmiş olan bir nahiyenin lâğviyle
yeniden bir nahiye ieadetmekteki mânayı
anlamam. Fakat (Çekil) dağ içinde ve bu
defa isyanda âmil olan bir karyedir. Eğer lazımsa
orada ayrıca bir nahiye müdürü bulunsun.
Zannederim bunda bir mâna yoktur. Benim
memleketim, benim dairei intihabiyem dahilinde
olduğu için bunu pekâlâ biliyorum. Tam
altmış senedir bir nahiyedir. Bunu oradan alıp
da diğer yere nakletmenin mânasını anlamam.
Bunu aklım kabul etmiyor. Reddini teklif ediyorum.
İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) —
Bendenizden evvel bu hususta söz söyliyen Hoca
Vehbi Efendinin buyurdukları veçhile Çekil'de
yeniden bir nahiye teşkili meselesi bütçeye
taallûk eder. (Argıthan) nahiyesinde ise
evvelce müdür nakil ve tahvil edilmişti. Nahiye
olmaklığa ihtiyacı yoktur. Nahiye olmadığı
halde fevkalâde mükemmel surette idare
olunur. Akşehir'e kariptir. Çekil takriben üç
saattir. Fakat Çekil mevkien hemen diyebilirim
üç karyesi vardır. Çekiliulya, Çekilisüflâ ve
saire. Çekilisüflâ bin beş vüz, iki bin haneye
— 160 ~~
î : 72 8.9.
yakındır, burası ormanla muhat, alelekser âsiler
orada toplanıyor. Burada vak'ai isyaniyede
(700) kişilik bir alay teşkil ettiler. Başlarında
on bir tane ihtiyat zabiti bulunuyorlardı. Ahzıasker
teşkilâtı yaptılar ve Hükümet aleyhinde
çalışmaya başladılar. Hükümet aleyhinde
asker cemettiler. Uzunboylu meseledir. Bugün
bu şeyi tasdik edelim. Yarın için tekrar lâğvederiz.
Bugün için Argıt'da nahiyeye lüzum
yoktur. Yarın için lüzum tahakkuk ederse oraya
da bir nahiye müdürü gönderilir. Bugün
için bunun kabulünü teklif ediyorum. Çünkü
mesele ehemmiyetlidir.
EAGIB B. (Amasya) — Hükümet esbabını
izah etsin.
DAHİLÎYE VEKÂLETİ MÜSTEŞARI HAMÎD
B. — Efendim; filhakika Vehbi Efendinin
arzuları veçhile her iki tarafın da nahiye olarak
kalması daha iyidir. Memlekette nahiye ne
kadar tevessü ederse idare o kadar suhulet
kesbeder. Fakat bugün bütçe müsaidolmadığından
bir nahiyeyi bir taraftan diğer tarafa
nakil mecburiyetindeyiz. (Kâfi sesleri)
LÜTFİ B. (Malatya) — Nahiye teşkil edeceğimiz
yerler için muhassasat çaresini bulmak
lâzımgelir. Buna bugün imkân olmadığına nazaran
inzibat itibariyle nahiye merkezi dediğimiz
köyde bir karakol teşkil ederek bir miktar jandarma
ile bir jandarma çavuşu bulundurmak
kâfi değil mi efendim ?
VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, geçen gün
nahiye teşkili hakkında bir şey söylemiştim.
Efendim, bizdeki nahiye teşkilâtı bir dereceye
kadar zaittir. Bu nahiyeler ne inzibat ve ne de
idareye yarar iratta mahalli olmıyan teşkilâttan
birisi de bizde bu şekildeki^ nahiyelerdir.
Dahiliye Vekâleti memlekete hakikaten refah
ve saadet temin etmek için, ahaliye ait kısımların
ahaliye terk edileceğine kaani olmamış mıdır
ki, henüz eski usulde teşkilâta devam ediyor?
Yoksa bu teşkilâtı zaruret neticesi olarak mı
yapıyor? Bunu anlamak için Meclisi Âli geçen
gün böyle bir teklifi tehir etmiştir. Eski teşkilâttan
memleket için kâr yerine zarar hâsıl olmaktadır
ki, bunu tecrübeler de göstermiştir.
Bendenizin kendi kanaatim üzerine diyorum ki;
Hükümet asayişi temin etmek istiyorsa bir an
evvel Dahiliye Vekâletinden temenni ederiz,
memleketin halkına ait ve hiç kimsenin nezet-
1337 O : 1
mek hakkını haiz olmadığı bu hakkı teslim etsin,
ona ait lâyihayı şurada müzakere edelim.
TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim; İnsan
külle nail olamayınca cüze mazhar olur. Allah'a
şükürler olsun bir kısım halka biraz nefes
alabilecek bir vasıta bahşedilmek isteniliyor.
Kül demlen Teşkilâtı Esasiye Kanunu ortaya sürülüyor.
Fakat şu zamanda olamaz, tatbik edebilenin
alnını karışlarım. Çünkü gayei milliye;
evvel emirde hain, murdar Yunanlıları ve hain,
murdar İngilizleri tepelemekten ibarettir.
Badehu oraya geliriz. Binaenaleyh Hükümete teşekkür
ederim ki; bir esası ele alarak buraya bir
teklifi kanuni getirmiştir, rica ederim bir an evvel
bunu kabul edelim.
MUSA KÂZİM Ef. (Konya) — Efendim;
Hükümetin teklif ettiği lâyihai kanuniye muvafık
değildir. Çünkü Çekil karyesi de Argıdhanı
nahiyesi de Ilgın kazasına mesafe itibariyle
müsavidir. Sekiz saat, sekiz saat. Altı saat, altı
saat. Mesafe itibariyle müsavidir. Argıdhanı cesim,
daha varidatlı, münevver bir karyedir. Çekil,
fiilî isyanın merkezi olmuş ise Argıd nahiyesi
de yerli ahalisinden bir kaç kişi de
buraya isyan erbabını sokmamışlardır, müdafaa
etmişlerdir. Ve Hükümete bu suretle hizmet etmişlerdir.
Binaenaleyh öteden beri nahiye olarak
alıştıklarından nahiyelerinin merkezini başka
bir karyeye nakletmek, onlara makûs bir
mükâfat vermektir. Halbuki eğer burada nahiye
teşkilinden maksat asayişin temini ise, Ilgın'da
isyan zuhur etmiş, nahiye müdürü Çekil karyesinde
katledilmiştir. Demek bir karyeyi nahiye
yapmakla maksut, gaye hâsıl olmuyor. Orada
jandarma karakol ve inzibat memurları ve mıırtaka
kumandanı bulundurmak bunun daha ziyade
vâsi bir surette ifasına kâfidir. Nahiye
müdürü nedir? Kuvvet itibariyle neyi temin
eder? Asayiş temin edilecekse isyan nahiye müdürünün
olduğu yerde zuhur etmiş, ihtilâl
edilmiş, içtimalar orada yapılmış, asker firarileri
oraya tecemmu etmiş, vakit ve zamaniyle bunların
içtimaını Argıdhanı karyesi ahalisi haber
almışlar ve âsilere karşı müdafaada bulunmuşlardır.
Hoca Efendi Hazretlerinin buyurduğu
gibi, Argıdhanı eskiden beri nahiye merkezidir.
Hocası var «uleması var, fudelâsı var» bir Ali
Efendisi var. Bu adam âsileri, buraya sokmamış.
Kaymakamlar kaçtığı halde o karye kendi
— 161 —
î : 72 8.9.
inzibatına kendisi temin etmiş. Usatı tenkil etmiştir.
Onlara bunun mükâfatını vermek, orada
nahiye müdiriyetini ipka etmektir. Hilafını yaparsak
makûs bir mükâfat vermiş oluruz.
İSMAİL ŞÜKRÜ Ef, (Karahisarı Sahib) —
Hakikaten muvakkaten görülen lüzum üzerine
Argıdhanı Müdürü oraya, naklolunmuş ve orada
isyan esnasında Müdür katlolunmustur. Fakat
Argıdhanı nahiye olduğundan oraya münevveran
çok gitmiş, gelmiş, ahaliyi tenvir etmiş, isyan
alevlendiği esnada ahali isyanı 'bastırmış.
Mükâfat 'meselesine 'gelince : Bugünden itibaren
Çekü'de nahiye teşkili tahtı vücuptadır,
Geç kalınmış, çünkü orayı da tenvir etmek lâzım.
Evvelce tenevvür etmiş. Onun mükâfatın]
da sonra düşünelim. Rica ederim. Şimdiden oraya
mükâfat vermeyi düşünmiyelim. Orası da evvelce
tenevvür etmiş, millet oraya para sarf etmiş,
nahiye teşkil etmiş. Bunun kabulünü teklif
ederim.
TUNALl HİLMİ B. (Bolu) — Madem iki,
kendi kendilerine idarelerini temin etmişler, serbestçe
bırakmak lâzımdır. Yaşasınlar.
MUSA' KÂZİM Ef. (Konya) — Efendim;
Efendi Hazretleri diyor (ki; evvelce Argıthanı
nahiyesi tenvir edilmiş münevver bir halktır.
Binaenaleyh ötede münevver yoktur. Hükümetin
nakliyle orayı da tenvir edelim. Demek ki
diğer tarafı cehalete atacağız, hu mugalatadır.
VEHBİ B. (Karesi) — Efendim; dağa çıkan
eşkiya affediliyor. İtaat eden halk mutlaka müddetinin
üçte ikisini ikmal etmedikçe «serbest bırakılmıyor.
Bu da onun gibi. Şimdi Argıd'da
halk itaat etmiş, Hükümete sadık kalmıştır.
Siz sadık kaldınız. Onun için Hükümeti sizden
alacağız. Başka yere göndereceğiz, demektir.
REİS — Başka süz istiyen yok. Binaenaleyh
maddeyi okutup, reyi âlinize vaz'edeceğim.
MADDE 1. — Konya vilâyetinin Ilgın kazasına
merbut Argıdhan'ı nahiyesi lâğvedilerek
onun yerine ('Çekil) namiyle müceddeden bir
nahiye teşkil edilmiştir.
REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen 'el
•kaldırsın : (Ret «adaları) Madde <kabul edilmemiştir.
Binaenaleyh kanun reddedilmiştir.
Efendim; Matbuat Müdürü teşrif ettiler zannederim.
(Matbuat Müdürüne hitaben) Efendim;
ordu ve mecruhine gazete göndermek için
bütçeye on beş bin lira tahsisatı munzama ilâ-
1337 C : 1
vesi hakkında İhsan Bey teşrifinizden evvel bir
teklif vermişlerdi. Arkadaşlar zaten bunun matbuat
'bütçesinde tahsisatı vardır, veriliyor, ezcümle
Hâkimijreti Milliye'ye üç 'bin lira verilmiş,
bu paraya mukabil bittabi gazeteler gönderiliyor-.
Onun için bu teklife lüzum yoktur, dediler.
Şimdi buna dair malûmat almak üzere sizi
davet ettik.
mehmet emin güven abimize katkılarından dolayı teşekkür ederiz 


 
 
  
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                         
 

     
  

 
  B U G Ü N ... 2 ziyaretçi (2 klik) ... A R G I T H A N L I .... B U R A D A Y D I .... ayhanşen  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=